Kennisgeving voornemen en participatie N279 Veghel - Asten

23-05-2024
1773 keer bekeken

Met deze kennisgeving informeren wij u over wat het project inhoudt, hoe u hierbij betrokken wordt en hoe u desgewenst inbreng kunt leveren.

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten te verbeteren. Met deze kennisgeving informeren wij u over wat het project inhoudt, hoe u hierbij betrokken wordt en hoe u desgewenst inbreng kunt leveren. In deze kennisgeving staat een samenvatting van het voornemen en participatie. De volledige inhoud van het voornemen en de manier waarop participatie vorm wordt gegeven, staat in de bibliotheek op de website.

Waarom is dit project nodig?

De N279 speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Oost-Brabant. Vanwege de toename van het autogebruik, de groei van de Brainport Regio en verstedelijking neemt het verkeer toe op deze weg als belangrijke, robuuste rand voor de regio. Dit leidt dagelijks tot files en verkeersopstoppingen in de ochtend- en avondspits en tot overlast voor de omgeving. Onder meer door sluipverkeer of geluidsoverlast. Ook levert het gevaarlijke situaties op door bijvoorbeeld kop en staart botsingen. Provincie en partners werken al langere tijd samen met omgevingspartijen aan het vraagstuk van de N279 (zie volgende alinea). Met dit project willen provincie en partners komen tot een oplossing hiervoor.

Wat ging hieraan vooraf?

De N279-problematiek heeft een lange geschiedenis van studies en oplossingen. Het oorspronkelijk deel van het project "De Ruit/Noordoostcorridor", werd in 2014 stopgezet na een motie in de Tweede Kamer. Vervolgens startte de provincie het project N279 Veghel – Asten, maar het resulterende plan uit 2018 (het Provinciaal Inpassingsplan) werd in 2021 door de Raad van State vernietigd. Daarop hebben de betrokken regiobestuurders de provincie verzocht om bij de herinrichting van de N279 een meer gedragen benadering na te streven dan in het eerdere Provinciaal Inpassingsplan was voorzien. Dit heeft vervolgens geleid tot de huidige aanpak.

Verkenning: wat gaan we doen?

De provincie Noord-Brabant start in afstemming met de omliggende gemeenten (Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten), het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat met een verkenning om te komen tot oplossingen voor de N279 Veghel – Asten. Het doel van de verkenning is om op basis van onder meer verkeersonderzoek en vanuit het participatietraject de meest geschikte oplossing te kunnen bepalen.

De provincie voert de verkenning alsvolgt uit:

 • Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
  De NRD geeft aan welke alternatieven op welke effecten voor leefbaarheid en het milieu in de volgende fase nader onderzocht worden in een milieu-effectprocedure. De NRD wordt begin 2025 ter inzage gelegd waarbij iedereen de gelegenheid heeft om zienswijzen in te dienen. Ook zal advies worden gevraagd aan de onafhankelijke Commissie mer, Brabantadvies en belangentafels.
 • Op basis van NRD opstellen van een milieueffectrapportage (MER)
 • Bepalen Voorkeursalternatief (VKA)

Voor dit project wordt geen voorkeursbeslissing genomen als bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet.

Projectbesluit

De uitkomst van de verkenning wordt uitgewerkt in een projectbesluit (voorheen een Provinciaal Inpassingsplan). Een projectbesluit is een instrument voor provincies voor het planologisch mogelijk maken van vaak complexe projecten met een publiek belang. Het projectbesluit wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie, als bevoegd gezag. Concreet worden na het vaststellen van het Voorkeursalternatief de volgende stappen gezet:

 • Uitwerken van het vastgestelde Voorkeursalternatief (VKA) tot ontwerp Projectbesluit
 • Ter inzage leggen Ontwerp-Projectbesluit met milieueffectrapportage (MER). Waarbij iedereen de gelegenheid heeft om zienswijzen in te dienen.
 • Vaststellen Projectbesluit door Gedeputeerde Staten (beoogd 2028)

Participatie

De oplossing voor de N279 Veghel-Asten moet nog worden bepaald. Iedereen die ideeën heeft, kan hierover meedenken. Via participatie wil de provincie de kwaliteit van de oplossingsrichting en het besluitvormingsproces vergroten. Het proces biedt op diverse manieren ruimte aan ieder die dat wil om reactie te geven op de kennisgeving en/of met initiatieven te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelen van het project. Zoals onder meer via informatiebijeenkomsten, het meedenkplatform op de website of individuele gesprekken. Daarnaast spreekt de provincie met georganiseerde partijen over de verschillende belangen en de samenhang daarin. Via de participatie zorgen we voor inzicht in de inbreng vanuit de omgeving en welke zaken waarom wel of niet worden meegenomen in het vervolgproces en de te maken keuzes.

De provincie stelt iedereen in de gelegenheid om belangrijke waarden, kansen, aandachtspunten en belangen in het gebied naar voren te brengen en oplossingen aan te dragen, zodat deze betrokken kunnen worden bij de afwegingen. Zoals bijvoorbeeld:

 • Specifieke informatie over onder andere grondgebruik, natuur, milieu, verkeersveiligheid, verkeersknelpunten, bebouwing, archeologie, cultuurhistorie of andere waarden/belangen in het gebied;
 • Ontwikkelingen, zoals andere initiatieven in de omgeving, die u voor deze fase al wilt meegeven;
 • Ideeën over mogelijke oplossingsrichtingen.

De ideeën en oplossingen dienen bij te dragen aan het doel, namelijk: het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid op en rondom de N279 tussen Veghel en Asten. Ook dienen oplossingen techisch uitvoerbaar en juridisch haalbaar te zijn, bij te dragen aan ruimtelijke kwaliteit en te passen binnen het beschikbare budget voor voorbereiding en realisatie (245 mln euro).

Meer informatie over het participatieproces leest u in de participatieaanpak.

Wanneer en hoe kunt u meedenken?

In de komende fase t/m terinzagelegging van de NRD (begin 2025) kunt u op een aantal momenten meedenken en uw inbreng leveren op het project:

Reageren op het voornemen van uitvoeren verkenning N279 Veghel - Asten

Heeft u zoals genoemd aandachtspunten en ideeën die u in wilt brengen en die bijdragen aan bovengenoemde uitgangspunten, dan horen wij die graag. U kunt deze aangeven:

 • Via de website www.brabant.nl/N279: Van 23 mei 2024 t/m 7 juli 2024 kunt u op een kaart op het meedenkplatform op de website uw reactie plaatsen.
 • Per mail N279@brabant.nl
 • Schriftelijk door uw reactie te sturen naar: Provincie Noord-Brabant, t.a.v. Project N279, Postbus 90151, Postcode 5200 MC ‘s-Hertogenbosch. Wilt u s.v.p. uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u een reactie sturen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle ideeën en inbreng worden afgewogen in relatie tot de opgave en uitgangspunten. Na de genoemde termijn (23 mei 2024 t/m 7 juli 2024) zal de provincie via de algemene nieuwsbrief en www.brabant.nl/N279 aangeven welke inbreng vanuit de omgeving is aangedragen en hoe zij hiermee verder gaat in het vervolgproces. Via de website kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Meer informatie

Meer informatie over het project N279 leest u op www.brabant.nl/N279. Heeft u vragen over het project en of de procedure? Mail naar N279@brabant.nl, bel naar de omgevingsmanager (Mw. M. Alders, 073-681 2812), of stel uw vraag tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Deze kennisgeving is op 23 mei 2024 gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

  Lees de volledige kennisgeving voornemen en participatie N279 Veghel - Asten  

Afbeeldingen

 

Contact

Heeft u een algemene vraag of opmerking voor het project N279 Veghel - Asten? Neem dan gerust contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant 

Dit is een project van de provincie Noord-Brabant

 

 

 

Cookie-instellingen